Emmerson Lumico

Dzia?amy w bran?y MICE - meetings, incentives, conferences and events. Zajmujemy si? kompleksowym przygotowaniem i realizacj? imprez na zlecenie klientów. Nasza oferta obejmuje eventy z elementami CSR, imprezy integracyjne, organizacj? konferencji i kongresów oraz ma?ych spotka? firmowych i wyjazdów studyjnych.

Poprzez kreatywne podej?cie, innowacyjne rozwi?zania i niebanalne pomys?y naszego zespo?u gwarantujemy sukces ka?dego realizowanego poprzez nas przedsi?wzi?cia. Chcemy pokaza?, ?e event mo?e by? czym? wi?cej ni? tylko zabaw?, mo?e s?u?y? poprawie wizerunku firmy, budowie dobrych relacji i realizowa? cele zwi?zane ze spo?eczn? odpowiedzialno?ci? biznesu.

 

Circus Musicalis

Karnawa?owa impreza tematyczna

Kopalnia Wieliczka

Gala w oryginalnym miejscu

 

EMMERSON LUMICO
ul. Walerego S?awka 8a

30-633 Kraków


tel +48 12 638 06 02

e-mail: biuro@lumico.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedzia?ek - pi?tek
9:00-17:00

Szybki kontakt

Imi? i nazwisko:
Adres e-mail:
Tre??:
Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikuj? one Twoj? przegl?dark? i usprawniaj? dzia?anie strony. W ustawieniach przegl?darki mo?na wybra? opcj? odrzucania plików "cookies". Odrzucenie mo?e spowodowa?, ?e nie wszystkie tre?ci b?d? prawid?owo wy?wietlane. Zamknij